برنامه کلینیک ها

راهنمای مراجعین / برنامه کلینیک ها
برنامه کلینیک ها
مکان ساعت روز نام پزشک تخصص
همکف 15-17 شنبه و دوشنبه آقای دکتر مشیری ارتوپد
همکف 10-13 یکشنبه آقای دکتر امیری ارتوپد
همکف 9-12 چهارشنبه آقای دکتر شکراللهی ارتوپد
همکف 12-14 سه شنبه و پنجشنبه چرخشی   ارتوپد
درمانگاه یک 11-13 شنبه و دوشنبه  پنجشنبه ب هماهنگی آقای دکتر جلالی گوش و حلق و بینی
درمانگاه یک 10-12 یکشنبه و چهارشنبه خانم دکتر هیربد گوش و حلق و بینی
درمانگاه یک 12-13:30 سه شنبه آقای دکتر شریف نی گوش و حلق و بینی
درمانگاه یک صبح ب هماهنگی آقای دکتر شکور پلاستیک
درمانگاه دو 10-12 دوشنبه آقای دکتر شیرنگی پلاستیک
درمانگاه یک 10-12 شنبه و دوشنبه و سه شنبه خانم دکتر عمید زنان
درمانگاه یک 10-12 16-18 چهارشنبه تاریخ فرد دوشنبه و چهارشنبه خانم دکتر عدالتی زنان
درمانگاه یک 10-12 یکشنبه اول ماه خانم دکتر محمود وند زنان
درمانگاه یک 10-13 یکشنبه دوم و چهارم ماه خانم دکتر بهمن زنان
درمانگاه یک 10-12 17-19 یکشنبه سوم ماه سه شنبه ه خانم دکتر اسماعیل لو زنان
درمانگاه یک 11 چهارشنبه تاریخ زوج آقای دکتر موحد زنان
درمانگاه یک با هماهنگی پنجشنبه   چرخشی زنان
درمانگاه دو 14-10 شنبه آقای دکتر اصغر نژاد قلب
درمانگاه دو 14-17 شنبه خانم دکتر محمدی قلب
درمانگاه دو 10-14 یکشنبه خانم دکتر اخروی قلب
درمانگاه دو 8-14 دوشنبه  ب وقت قبلی آقای دکتر کبیری قلب
درمانگاه دو 12-14 سه شنبه ب وقت قبلی آقای دکتر ترقی قلب
درمانگاه دو 11 چهارشنبه آقای دکتر مهتاب قلب
درمانگاه دو 12-14 پنجشنبه آقای دکتر کفاشی قلب
درمانگاه دو 17 یکشنبه آقای دکتر زراعتیان قلب
درمانگاه دو 11 سه شنبه آقای دکتر بنی هاشمیان روماتولوژ
درمانگاه دو 14 سه شنبه خانم دکتر زارع زاده ریه
درمانگاه دو 9-12 و 15-17 روزهای زوج آقای دکتر دونلو داخلی مغز و اعصاب
درمانگاه دو 9-11 روزهای فرد آقای دکتر نیکنام داخلی مغز و اعصاب
درمانگاه دو 10:30-12 روز های زوج بدون بیمه آقای دکتر سرکیسیان داخلی
درمانگاه دو 14-16 یک شنبه آقای دکتر گلزاری داخلی
درمانگاه دو 10-13 یکشنبه و سه شنبه و پنجشنبه خانم دکتر ناصری داخلی
درمانگاه دو 11 سه شنبه آقای دکتر نجفی انکولوژی
درمانگاه دو 14-15 یکشنبه و سه شنبه ب وقت قبلی آقای دکتر کردگاری اعصاب و روان
درمانگاه  یک 15-16 شنبه و دوشنبه ب وقت قبلی آقای دکتر  یوسفی عفونی
درمانگاه یک 17 چهارشنبه آقای دکتری امیری عفونی
درمانگاه دو 15-17 سه شنبه    ب وقت قبلی آقای دکتر نبوی عفونی
درمانگاه سه 9-12 جمعه آقای دکتر گوی عفونی
درمانگاه یک 16 چهارشنبه ه   ب وقت قبلی آقای دکتر محمدحسنی جراح مغز و اعصاب
درمانگاه دو 16:30 یکشنبه ه   ب وقت قبلی آقای دکتر مشهدی زاده جراح مغز و اعصاب
درمانگاه سه 10-12 روزهای زوج   ب وقت قبلی آقای دکتر کیاپور جراح مغز و اعصاب
درمانگاه سه 12 یکشنبه ه   ب وقت قبلی آقای دکتر بوستانی جراح مغز و اعصاب
درمانگاه سه 10-12 سه شنبه ه   ب وقت قبلی خانم دکتر ابطحی داخلی غدد
درمانگاه سه 10-12 شنبه   ب وقت قبلی خانم دکتر رئیسی چشم
درمانگاه سه 10-12 شنبه   ب وقت قبلی آقای دکتر نوروز زاده جراح عمومی
درمانگاه سه 9-13 یکشنبه و دوشنبه و چهارشنبه آقای دکتر فروزنده جراح عمومی
درمانگاه سه 10-13 سه شنبه آقای دکتر ذبیحی جراح عمومی
درمانگاه سه 10-13 پنجشنبه گردشی   جراح عمومی
درمانگاه سه 10-12 شنبه و یکشنبه یکی در میان دوشنبه ثابت و جمعه ب هماهنگی آقای دکتر فرزاد اطفال
درمانگاه سه 10-12 شنبه ه یکی در میان و چهارشنبه ثابت جمعه ب هماهنگی آقای دکتر اخوان اطفال
درمانگاه سه 10-12 یکشنبه ه یکی در میان و سه شنبه ثابت جمعه ب هماهنگی خانم دکترمشاغی اطفال
درمانگاه سه 9-13 پنجشنبه جمعه ب هماهنگی آقای دکتر محتشمی اطفال
درمانگاه دو 16-18 یک شنبه و سه شنبه خانم دکتر مدرسی اطفال
درمانگاه سه صبح وعصر شنبه خانم  دکتر نیکنام دندانپزشک
درمانگاه سه صبح عصر یکشنبه خانم دکتر نیکنام آقای دکتر نجفی دندانپزشک
درمانگاه سه عصر دوشنبه آقای دکتر حیرانی دندانپزشک
درمانگاه سه صبح و عصر سه شنبه خانم دکتر نیک نام دندانپزشک
درمانگاه سه عصر چهارشنبه آقای دکتر حیرانی دندانپزشک
درمانگاه سه صبح و عصر پنجشنبه خانم دکتر طاهری دندانپزشک
درمانگاه سه صبح جمعه خانم دکتر طاهری دندانپزشک
درمانگاه سه 20-24 شب ه   دندانپزشک
درمانگاه سه 10-12 روز فرد آقای دکتر سپهری اورولوژی
درمانگاه سه 10-12 دوشنبه آقای دکتر شاخساری اورولوژی
درمانگاه سه 10-12 14-16 چهارشنبه ب وقت قبلی آقای دکتر حاجبی اورولوژی
طبقه سوم 11-13 هرروز آقای دکتر کشاورز اورولوژی و سنگ شکن
طبقه اول 15-18 شنبه و سه شنبه آقای دکتر مظاهری فک و صورت
طبقه 2- 9-11:30 10:30-12 همه روزه سه شنبه آقای دکتر صالحیار داخلی گوارش

 

كليه بيماران مي توانند با تماس با سامانه تلفن 57902000-021 داخلی 2201 و 2301 نسبت به رزرو وقت اقدام نمايند

 

 

درباره بیماستان شهرام (سجاد) :

بيمارستان تخصصی و فوق تخصصی شهرام (سجاد)با بيش از 9383 مترمربع زيربنا ، با مجوز 120 تخت که قابل ارتقاء تا 200 تخت مي باشد در 9 طبقه در زميني به مساحت بيش از 2700 مترمربع بر اساس آخرین استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت و شهرداری و سایر سازمانهای ذیصلاح در منطقه يوسف آباد تهران احداث شده است.

150 پزشک متخصص که از اعضاء هيئت علمي دانشگاه هاي کشور هستند به همراه 177 نفر کادر درماني 101 نفرکادر اداري، مالی، پشتیبانی و در کل 278 پرسنل در بخش هاي تخصصي و اداری و مالی و پشتیبانی در اين بيمارستان مشغول به کار هستند.

 

آدرس پستی :

خیابان دکتر فاطمی- میدان دکتر فاطمی- نبش خیابان چهلستون- پلاک 1

تلفن :

5790-2000(21)0098

فاکس :

5790-2011(21)0098

پست الکترونیک :

shahram.hospital@gmail.com

DNN