تماس :   ۵۷۹۰۲۰۰۰ (۲۱ ۹۸+)

Language : [esmo_dropDown_language]

متخصص پاتولوژی

دکتر رسول پی سپار

متخصص پاتولوژی آدرس مطب: میدان دکتر فاطمی- نبش خیابان چهلستون- بیمارستان شهرام…

دکتر فرخ تیرگری

متخصص پاتولوژی آدرس مطب: میدان دکتر فاطمی- نبش خیابان چهلستون- بیمارستان شهرام…

doctor-woman
دکتر میترا مهرآزما

متخصص پاتولوژی آدرس مطب: میدان دکتر فاطمی- نبش خیابان چهلستون- بیمارستان شهرام…