Phone: +98(21)5790-2000

Language : [esmo_dropDown_language]

پزشک عمومی اورژانس

Dr.Moghimi
دکتر علیرضا مقیمی

پزشک عمومی آدرس مطب: میدان دکتر فاطمی- نبش خیابان چهلستون- بیمارستان سجاد…

دکتر محسن شهودی

پزشک عمومی اورژانس آدرس مطب: میدان دکتر فاطمی- نبش خیابان چهلستون- بیمارستان…